ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 30-10-2020

ΔΕΔΔΗΕ : ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε την Πέμπτη 22/10/2020 τα παρακάτω :

1.Την κίνηση της διαδικασίας λύσης της σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου, το οποίο μέχρι 31.12.2020, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ι. θεμελιώνει, σύμφωνα με τα τηρούμενα στην Εταιρεία στοιχεία, δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και επιπλέον, συμπληρώνει το όριο ηλικίας των 63 ετών. ΙΙ. Συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του και τουλάχιστον 15 έτη συνολικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε. και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2.Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, λύονται είτε δια της υποβολής παραιτήσεως εκ μέρους του εργαζομένου, είτε δια καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 1 και δεν αποχωρούν οικειοθελώς, μέχρι τις 31.12.2020, θα καταγγέλλονται σταδιακά, αρχής γενομένης από τις 31 Ιανουαρίου 2021 και κατά σειρά προτεραιότητας, από τους μεγαλύτερους σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει. Στους εργαζόμενους που κατά τα ανωτέρω, είτε αποχωρούν οικειοθελώς, είτε καταγγέλλεται η σύμβασή τους, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.2 του Α.Ν.173/1967, όπως ισχύει.

3.Ειδικά στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μέχρι 31.12.2020, εφόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρεία από εκδόσεως της παρούσας και μέχρι την ως άνω ημερομηνία, η Εταιρεία θα τους καταβάλλει ως κίνητρο αποχώρησης το καθαρό ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

4.Εππλέον, το ανωτέρω κίνητρο αποχώρησης των 20.000€, θα καταβληθεί από την Εταιρεία και στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τα ως άνω προβλεπόμενα όρια ηλικίας, ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποχωρήσουν οικειοθελώς έως τις 31.12.2020.


5.Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατόπιν αιτιολογημένης κοινής πρότασης του αρμόδιου Διευθυντή ΒΟΚ και του οικείου Γενικού Διευθυντή ή των Διευθυντών των υπό τον ΔΝΣ Διευθύνσεων, δύναται να αποφασίσει μετά από σχετική εισήγηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ, για τον αριθμό ή το ποσοστό των εργαζομένων που θα εξαιρεθούν από την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας και θα παραμένουν στην Εταιρεία για έως ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι τις 31.12.2021. Η ως άνω εξαίρεση θα γίνεται μόνο για την κάλυψη ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών ή/και εφόσον οι παραμένοντες ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή διαθέτουν ειδικές γνώσεις και δεν δύνανται να αντικατασταθούν άμεσα. Για εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με την παραπάνω διαδικασία, να αποφασίζει την περαιτέρω μη λύση των συμβάσεων των ως άνω εργαζομένων έως ένα (1) επιπλέον έτος.

6.Οι ως άνω εξαιρούμενοι εργαζόμενοι κατά την αποχώρηση τους θα λαβαίνουν το ως άνω οριζόμενο ποσό κινήτρου αποχώρησης των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στην Εταιρεία για το πλήρες χρονικό διάστημα παράτασης που θα τους έχει δοθεί κατά τα προαναφερόμενα.

7.Οποιεσδήποτε οφειλές των εργαζομένων προς την Εταιρεία συμψηφίζονται με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης ένεκα λύσης της σύμβασης εργασίας και του τυχόν χορηγούμενου κινήτρου αποχώρησης.

8.Τα ως άνω θα ισχύουν και για το αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε διάφορους φορείς εκτός αυτής, ενώ δεν καταλαμβάνουν τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή δικηγόρους, για τους οποίους εφόσον αποχωρούν οικειοθελώς από την Εταιρεία, πριν τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας.

9.Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για την έκδοση οδηγιών, εφόσον απαιτηθεί, για την εφαρμογή της παρούσας.

10.Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης ανά μισθωτό και την ανακοίνωση του σχετικού πίνακα στο ΔΣ.