Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εμείς που υπογράφουμε το καταστατικό αυτό ανήκουμε στην κατηγορία των εργαζομένων οι οποίοι μετά από μία μακρόχρονη και επίπονη πορεία βιώσαμε το ουσιαστικότερο στάδιο του εξηλεκτρισμού της χώρας.

Με αφετηρία το 1964 και χωρίς χρονικό τέλος, είχαμε την χαρά και την τιμή σε πλείστες όσες περιπτώσεις να αξιωθούμε και να προσφέρουμε μαζί με όλους τους άλλους συναδέλφους μας την χαρά που προσφέρει σε κάθε άνθρωπο η βελτίωση της προσωπικής του ζωής που συνδέεται με την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στα χρόνια αυτά είχαμε την δυνατότητα να αποκτήσουμε τη γνώση και την εμπειρία που σχετίζονται με την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει πλέον διαμορφωθεί σαν κοινωνικό αγαθό.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε καταναλωτής σε κάθε περίπτωση που στερείται την ηλεκτρική ενέργεια, έστω και προσωρινά, είναι γνωστά σε όλους μας όπως γνωστές είναι και οι επιπτώσεις αυτής της στέρησης.

Οι εμπειρίες μας αυτές αποτέλεσαν και αποτελούν οδηγό για μια συνέχιση αυτής της προσπάθειας που αφετηρία και πέρας έχει την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας σαν αναγνωρισμένου κοινωνικού αγαθού.

Το γεγονός ότι προερχόμαστε από την μεγάλη αγκαλιά της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και των προηγούμενων από αυτή φορέων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί και δεν αλλοιώνει τη φύση και την αξία της προσπάθειας μας.

Αποφασίσαμε, λοιπόν, να υλοποιήσουμε κάτι που από χρόνια σιγόκαιγε μέσα μας και απ' αυτό το μετερίζι.

Αποφασίσαμε να μεταλαμπαδεύσουμε, τη γνώση που τόσα χρόνια είχαμε την τύχη να αποκτήσουμε κοντά σε άξιους συνεργάτες και δασκάλους, την κουλτούρα που συνδέεται με τη σωστή χρήση αυτού του αγαθού και την πολιτιστική παρέμβαση που κοινωνικά εκφράζεται από όλα τα πρόσωπα που ενεργοποιούνται στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας στο κοινωνικό γίγνεσθαι και που μας αφορά ιδιαίτερα, σε μια εποχή που η ένδεια των πηγών ενέργειας τις κάνει εξαιρετικά πολύτιμες.

Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μας είναι η μέγιστη συσπείρωση όλων εκείνων που παλαιότερα ή και πρόσφατα, αλλά ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να έχουν μια έντονη παρουσία, είτε βρίσκονται εν ενεργεία, είτε είναι συνταξιούχοι.

Θέλουμε και επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα φορέα που όχι μόνον θα υπηρετήσει με την πλήρη έννοια του όρου το Κοινωνικό Σύνολο αλλά και επί πλέον θα αποτελέσει ένα υπόδειγμα ελεύθερης, ανεξάρτητης, μαχητικής, θετικής σκέψης και προσπάθειας και που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλη την κοινωνία.

Το συνδικαλιστικό ιστορικό που ακολουθεί τους περισσότερους από εμάς είναι βασική πηγή γνώσης, και δέσμευσης για ό,τι θα ακολουθήσει.

Εμείς τα ιδρυτικά μέλη αλλά και όλα τα μέλη του Συνδέσμου θα είμαστε διαρκώς υπεύθυνοι για την επιτυχή κατάληξη των προσπαθειών μας.

Για το λόγο αυτό, τα ιδρυτικά μέλη, αλλά και κάθε μέλος του Συνδέσμου όποτε και εάν ενταχθεί θα είμαστε υποχρεωμένοι στο σεβασμό και στην τήρηση της διακήρυξης αυτής.             

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

1.

Η υποστήριξη και εκπλήρωση με κάθε νόμιμο μέσο των σκοπών που αναφέρονται στην Διακήρυξη του παρόντος που είναι και αναπόσπαστο μέρος αυτού του καταστατικού.

2.

Η ανάπτυξη και η διατήρηση των δεσμών μεταξύ των μελών του Συνδέσμου με κάθε δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική, ηθική, υλική και επαγγελματική υποστήριξη μεταξύ τους.

3.

Κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με τη συνεχή λειτουργία των σχολών από τις οποίες προέρχονται τα μέλη του Συνδέσμου, με τη διεύρυνση της εκπαίδευσης των μελών του Συνδέσμου καθώς και τη συνεχή επιμόρφωσή τους σε γενικά ή εξειδικευμένα θέματα.

4.

Η ενεργός συμμετοχή του Συνδέσμου στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική, μορφωτική, αθλητική και καλλιτεχνική ζωή της χώρας.

5.

Η συνεργασία του Συνδέσμου με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, τις Διοικήσεις της ΔΕΗ Α.Ε., του ΟΑΠ/ΔΕΗ, της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., και των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας, επιστημονικούς, πολιτιστικούς, μορφωτικούς φορείς και Ιδρύματα του Εσωτερικού και του Εξωτερικού καθώς και με ανάλογους Συνδέσμους Αποφοίτων άλλων  Επιχειρήσεων και Οργανισμών αλλά και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Σχολών.

6.

Η συνεργασία με όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ αλλά και τις λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις ( Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες, τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ).

7.

Η παροχή πληροφοριών για εργασιακά - συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά-κοινωνικά και άλλα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΕΣΑ

Μέσα για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών είναι κυρίως τα παρακάτω:

1.

Η έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού ή και άλλων επικοινωνιακών μέσων για μορφωτικούς, ψυχαγωγικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.

2.

Η οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδρομών και εκπαιδευτικών επισκέψεων.

3.

Η με κάθε νόμιμο τρόπο δημιουργία και αύξηση των εσόδων του Συνδέσμου για την επίτευξη των σκοπών του.

4.

Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΔΕΗ, των λοιπών επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

5.

Η συνεργασία με τους φορείς Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, της ΔΕΗ, των λοιπών επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, όλων των συνδικαλιστικών φορέων που λειτουργούν στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, το ΚΕΠΕΑ, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και όλους ενδεδειγμένους και συναφείς φορείς των θεμάτων αυτών.

6.

Κάθε δραστηριότητα που κατά την κρίση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. συντελεί στην ανάπτυξη και στην πραγματοποίηση των στόχων του Συνδέσμου

7.

Η δημιουργία αυτοτελών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, σχετικών εκπαιδευτικών φορέων και γενικότερα η δημιουργία ανεξάρτητων εκπαιδευτικών συστημάτων με στόχο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΕΜΒΛΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Έμβλημα του Συνδέσμου ορίζεται λογότυπο με βάση τη Γλαύκα. Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι κυκλική. Στη μέση φέρει το έμβλημα και  κυκλικά αναγράφεται ο τίτλος του Συνδέσμου και το έτος ιδρύσεως.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται ενώπιον πάσης αρχής και εξουσίας υπό των Προέδρου και Γραμματέα αυτού χωρίς να απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση αυτή.

Εξουσιοδότηση είναι αναγκαία μόνο για την αναπλήρωση τους από τους κατά περίπτωση αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος ενός εξ αυτών.

Το Δ.Σ. εκδίδει τότε την αναγκαία εξουσιοδότηση αναπλήρωσης, κατά λοιπά αρκεί το αναγκαίο απόσπασμα πρακτικών Δ.Σ. από το οποίο προκύπτει η σύνθεση του Δ.Σ. και η ιδιότητες των Προέδρου και Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΛΗ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ

1.

Μέλη:

 

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όσοι, ή όσες πληρούν και αποδέχονται ρητά τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού εφόσον είναι Έλληνες πολίτες ή απασχολούνται Νόμιμα στη χώρα μας τουλάχιστον από 5ετίας.

2.

Διακρίσεις μελών:

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τρεις τάξεις, τα τακτικά, τα συνεργαζόμενα και τα επίτιμα.

 

α.

Τακτικά μέλη είναι όλοι όσοι προέρχονται από παραγωγικές σχολές που λειτουργούσαν ή λειτουργούν στα πλαίσια φορέων ή επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και ήταν ή είναι αναγνωρισμένες από το κράτος. Επίσης στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται και οι απόφοιτοι των σχολών που λειτουργούν στα πλαίσια των επιδιώξεων του παρόντος συνδέσμου.  

 

β.

Συνεργαζόμενα μέλη είναι όλοι όσοι προέρχονται από φορείς ή επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και δεν έχουν τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου.

 

γ.

Επίτιμα μέλη είναι εκείνα τα πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν απαραίτητα τις προϋποθέσεις των προηγουμένων εδαφίων του παρόντος άρθρου, όμως θεωρούνται και είναι καταξιωμένες προσωπικότητες στην πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της χώρας, ή έχουν προσφέρει ηθική, οικονομική ή άλλες σημαντικές υπηρεσίες στον Σύνδεσμο. Τα μέλη αυτά γίνονται δεκτά με απόφαση του Δ.Σ. που έχει επικυρωθεί από τη Γ.Σ. του συνδέσμου.

2.

Εγγραφή

 

α.

Η εγγραφή όλων των μελών (πλην των επίτιμων) γίνεται υποχρεωτικά μετά από γραπτή αίτησή τους προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Με την αίτησή τους δηλώνουν υποχρεωτικά ότι, (α) συντάσσονται πλήρως με τα αναφερόμενα στο προοίμιο του παρόντος, (β) έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού όπως αυτές ισχύουν σήμερα και όπως θα τροποποιηθούν μεταγενέστερα με νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του συνδέσμου, (γ) αποδέχονται όλες τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και (δ) αποδέχονται και συναινούν στην παρακράτηση της εκάστοτε οικονομικής υποχρέωσης τους προς τον σύνδεσμο από την οικονομική υπηρεσία του φορέα ή της επιχείρησης από την οποία μισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται.

Το Δ.Σ. αποφασίζει υποχρεωτικά για τις υποβαλλόμενες αιτήσεις σε κάθε συνεδρίαση του χωρίς δικαίωμα αναβολής και τα μέλη που εγγράφονται στη δύναμη του συνδέσμου αποκτούν τα εκ του καταστατικού δικαιώματά τους από της 1ης του μεθεπομένου από την εγγραφή τους μηνός. Ως ημερομηνία εγγραφής νοείται η ημερομηνία απόφασης του Δ.Σ.

 

β.

Η αίτηση που υποβάλλεται οφείλει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, ήτοι τουλάχιστον, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή άδειας διαμονής και εργασίας, φορέα στον οποίο υπηρετεί, τον αριθμό μητρώου του στο φορέα, υπηρεσία που απασχολείται, διεύθυνση της υπηρεσίας που απασχολείται και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο με απόφαση του Δ.Σ. Επίσης, η αίτηση οφείλει να συνοδεύεται από ανεξάρτητη σχετική δήλωση αποδοχής παρακράτησης των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους απ' ευθείας από τον φορέα μισθοδοσίας ή συνταξιοδότησης αυτού. Παράλειψη της δήλωσης αυτής καθιστά αυτοδίκαια άκυρη την υποβληθείσα αίτηση εγγραφής.      

 

γ.

Η φοίτηση και η επιτυχής αποφοίτηση στα εκπαιδευτικά προγράμματα του συνδέσμου συνιστούν προϋπόθεση για την μεταπήδηση στην τάξη των τακτικών μελών οιουδήποτε συνεργαζόμενου μέλους.

 

δ.

Γίνεται μνεία ότι απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, ή εκχώρηση, ή επεξεργασία, ή διασύνδεση οιουδήποτε στοιχείου που παρέχεται προς τον σύνδεσμο σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την ρητή και συγκεκριμένη έγγραφη συγκατάθεση, ή του μέλους, ή του αιτούντος, ή της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Δεν μπορεί να γίνει δεκτός ως μέλος, ή διαγράφεται αυτοδίκαια από τη δύναμη του συνδέσμου όποιος με τελεσίδικη απόφαση οργάνων της πολιτείας:

 

α.

Έχει στερηθεί το δικαίωμα της ελευθερίας ίδρυσης συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

 

β.

Έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

 

γ.

Όσοι έχουν υποστεί ποινικές κυρώσεις για αξιόποινες πράξεις όπως: κάθειρξη για οποιοδήποτε αδίκημα ή σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, καταπίεσης, παραχάραξης και κιβδηλείας.

 

δ.

Όσοι τελούν υπό νόμιμη ή δικαστική απαγόρευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΥΘΥΝΗ

1.

Αναστέλλεται αυτοδίκαια, προσωρινά και μέχρι της τελεσιδικίας η ιδιότητα του μέλους το οποίο έχει παραπεμφθεί για θέματα που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

2.

Κάθε πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή και του προηγουμένου είναι υπεύθυνο έναντι του συνδέσμου για κάθε βλάβη που επέφερε σ΄ αυτόν εξ αιτίας της παρουσίας του παρά τους όρους του παρόντος.

3.

Η αποδοχή των όρων του παρόντος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την αποδοχή της αντίστοιχης ευθύνης για οιονδήποτε εξ αυτών.

4.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του συνδέσμου, αδιακρίτως τάξεως στην οποία ανήκουν, είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του συνδέσμου για την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων του και τη σύννομη παρουσία του στα πλαίσια του Ελληνικού Κράτους.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

1.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο οποτεδήποτε αφού το γνωστοποιήσει εγγράφως προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου.

2.

Μέλη που έχουν αποχωρήσει μπορούν να επανεγγραφούν με νέα αίτησή τους προς το σύνδεσμο.

3.

Κάθε μέλος που αποχωρεί από το σύνδεσμο οφείλει προηγούμενα να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε ή του ανατέθηκαν με τις διαδικασίες του συνδέσμου. Μέχρις ότου ολοκληρώσει την εκπλήρωση αυτή των υποχρεώσεων του εξακολουθεί να λογίζεται ως μέλος και υπέχει τις ευθύνες που του αντιστοιχούν από την ιδιότητά του αυτή.

4.

Η Γ.Σ. του συνδέσμου σε ειδικές περιπτώσεις με αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να απαλλάσσει το παραιτούμενο μέλος από τις υποχρεώσεις του αυτές.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.

Κάθε ενέργεια ή παράλειψη οιουδήποτε εκ των μελών, σε όποια τάξη και αν ανήκει, που παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, του προοιμίου αυτού καθώς και των δραστηριοτήτων του συνδέσμου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα ανεξάρτητα από κάθε άλλης μορφής ευθύνη.

2.

Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά και η ασυμβίβαστη συμπεριφορά (αναξιοπρεπής διαγωγή ή παράσταση) προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του συνδέσμου όπως αυτές διατυπώνονται από το παρόν καταστατικό και το προοίμιο αυτού. Επίσης πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά και η παράλειψη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων εκ μέρους των μελών. 

3.

Πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα μέλη είναι:

 

α.

παρατήρηση.

 

β.

γραπτή επίπληξη.

 

γ.

προσωρινή στέρηση των δικαιωμάτων (αναστολή της ιδιότητας του μέλους) του μέλους διάρκειας μέχρι έξη (6) μηνών.

 

δ.

οριστική αποβολή από το σύνδεσμο χωρίς δικαίωμα επανεγγραφής.

4.

Πειθαρχικά όργανα.

 

Την πειθαρχική εξουσία ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες επιβάλλεται ποινή παρατήρησης και επίπληξης είναι ανέκκλητες.

3.

Πειθαρχική Διαδικασία.

 

α.

Με ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ. συντάσσεται σαφές και ορισμένο κατηγορητήριο με βάση το οποίο ο εγκαλούμενος καλείται να απολογηθεί έγγραφα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του κατηγορητηρίου. Απολογία που υποβάλλεται εκπρόθεσμα λαμβάνεται υπόψη εάν το Δ.Σ. δεν έχει εκδώσει απόφαση επί της εγκλήσεως.

 

β.

Το κατηγορητήριο οφείλει να περιλαμβάνει απαραίτητα, τον τόπο, τον χρόνο, τα πραγματικά περιστατικά, τα πρόσωπα που ενέχονται και τις διατάξεις που αυτά παρέβησαν, άλλως λογίζεται ως αόριστο.

 

γ.

Ο εγκαλούμενος στην απολογία του μπορεί να καταθέσει έγγραφα και να προσκομίσει μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν ληφθεί με τη διαδικασία της ένορκης βεβαίωσης.

 

δ.

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, παρουσία του εγκαλουμένου, να εξετάσει συμπληρωματικά τους μάρτυρες του εγκαλουμένου που χορήγησαν τις ένορκες βεβαιώσεις και σε περίπτωση άρνησής τους να παρουσιαστούν στο Δ.Σ. ή να καταθέσουν επί των γεγονότων δικαιούται να παραλείψει να λάβει υπόψη του τις καταθέσεις αυτές. Σε κάθε τέτοιο περιστατικό (εξέταση μαρτύρων ενώπιον του Δ.Σ.) ο εγκαλούμενος που παρευρίσκεται δίδει, όπου είναι αναγκαίο τις απαιτούμενες εξηγήσεις οι οποίες καταχωρούνται αυτολεξεί στα πρακτικά της συνεδρίασης. Εάν ο εγκαλούμενος εκλήθη να παραστεί και απουσιάζει αδικαιολόγητα λογίζεται ως παρών και η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Ο εγκαλούμενος εφόσον αδυνατεί να προσέλθει έχει δικαίωμα αντιπροσώπευσης του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, η παρουσία του οποίου δεσμεύει πλήρως τον εγκαλούμενο.

 

ε.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση είτε για την απαλλαγή του εγκαλουμένου από τις ευθύνες, είτε για την επιβολή ποινής σε αυτόν την οποία και κοινοποιεί έγγραφα στον ενδιαφερόμενο άμεσα και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

στ.

Για την επιβολή ποινών από το Δ.Σ. απαιτούνται τουλάχιστον 4 ψήφοι, όταν πρόκειται για παρατήρηση ή επίπληξη και πλειοψηφία 2/3 των μελών του όταν πρόκειται για ποινή αποβολής.

 

ζ.

Για τις περιπτώσεις των ποινών γ' και δ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου  ο εγκαλούμενος δικαιούται μέσα σε δέκα-πέντε (15) ημέρες από την επίδοση του εγγράφου της ποινής να προσφύγει στη Γ. Συνέλευση κατά της ληφθείσης απόφασης.

 

η.

Η προσφυγή γίνεται έγγραφα και η υποβολή αυτής αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής εκτός εάν η ποινή αυτή έχει επιβληθεί καθ' υποτροπήν.

 

θ.

Σε κάθε συνεδρίαση της Γ.Σ. (τακτική ή έκτακτη) περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη υποχρεωτικά σαν ανεξάρτητα θέματα όλες οι περιπτώσεις προσφυγών επί πειθαρχικών θεμάτων που εκκρεμούν.

 

ι.

Σε κάθε περίπτωση ορίζεται εισηγητής από το Δ.Σ. (μέλος αυτού ή όχι) και στη Γ.Σ. αναγιγνώσκονται διαδοχικά, η απόφαση επιβολής ποινής του Δ.Σ., το έγγραφο προσφυγής του εγκαλουμένου, η εισήγηση του ορισθέντος εισηγητή από το Δ.Σ. και έπεται η τοποθέτηση του εγκαλουμένου ενώπιον της Γ.Σ. ακολούθως διεξάγεται μυστική ψηφοφορία σε κάλπη για την επιβεβαίωση ή την άρση της ποινής. Η απόφαση της Γ.Σ. καταχωρείται στα πρακτικά της και εκτελείται άμεσα χωρίς άλλο τι.

 

ια.

Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας παραστάσεως του εγκαλουμένου (και ενώπιον της Γ.Σ.) αυτός δύναται να αντιπροσωπευτεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του επί τη βάσει χορηγηθείσας πληρεξουσιότητας.

 

ιβ.

Σε περίπτωση πειθαρχικής ευθύνης του Προέδρου του συνδέσμου αυτή αποφασίζεται εκ μέρους του λοιπού Δ.Σ. με τουλάχιστον πέντε (5) ψήφους και ανατίθεται η διεξαγωγή της πειθαρχικής διαδικασίας στον Αντιπρόεδρο του σώματος ο οποίος υποκαθιστά τον Πρόεδρο σε όλο το εύρος της πειθαρχικής σε βάρος του διαδικασίας. Στην πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του ο Πρόεδρος έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν όλα τα μέλη του συνδέσμου.

 

ιγ.

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων εκ μέρους του μέλους, αρκεί η διαπίστωση αυτή εκ μέρους του Δ.Σ. οπότε και το μέλος αποβάλλεται του συνδέσμου μέχρις της εκπληρώσεως των οικονομικών του υποχρεώσεων με απόφαση του Δ.Σ. Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων εκ μέρους του μέλους αναστέλλει αυτοδίκαια την απόφαση αποβολής του Δ.Σ. και το μέλος επανέρχεται σε πλήρη καθήκοντα.

 

ιδ.

Γίνεται μνεία ότι στις περιπτώσεις αποβολής λόγω οικονομικών υποχρεώσεων η αποβολή του μέλους συνεπάγεται και την προσωρινή διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου και ούτω δεν λογίζεται στην καταμέτρηση των απαρτιών.

 

ιε.

Για την διαπίστωση της οικονομικής εκκρεμότητας απαιτείται η παράλειψη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους επί τρίμηνο (3).

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη οφείλουν:

 

α.

Να εφαρμόζουν και να σέβονται τις διατάξεις της Νομοθεσίας, το Καταστατικό, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, τις αρχές και τις αποφάσεις του Συνδέσμου της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β.

Να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο.

 

γ.

Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών και των συμφερόντων του Συνδέσμου.

 

δ.

Να συμμετέχουν ενεργά και να εκτελούν με προθυμία και συνέπεια τις εργασίες που τους αναθέτουν τα όργανα του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1.

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία ανήκουν έχουν το δικαίωμα, να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου και να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη που νόμιμα δικαιούνται και απορρέουν από τη δράση του Συνδέσμου.

2.

Ειδικότερα και κατά τάξη:

 

α.

Τα τακτικά μέλη, έχουν πλήρη δικαιώματα συμμετοχής στις διαδικασίες του συνδέσμου εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας. Το δικαίωμα συμμετοχής αυτό περιορίζεται μόνον από τις ειδικές διατάξεις που περιέχονται στο παρόν καταστατικό ή από το νόμο.

 

β.

Τα συνεργαζόμενα μέλη συμμετέχουν στη ζωή του συνδέσμου μέσα από αποφάσεις του Δ.Σ. και καλύπτουν συμπληρωματικά τις δραστηριότητες εκείνες για τις οποίες έχουν τα ειδικά προσόντα και για όσο χρόνο είναι αυτό αναγκαίο. Τα συνεργαζόμενα μέλη δύνανται να παρευρίσκονται στις Γ.Σ. του συνδέσμου και να εισηγούνται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι εισηγήσεις αυτές κατατίθενται πέντε (5) ημέρες προ της πρώτης σύγκλησης της Γ.Σ. στο Δ.Σ. ενυπόγραφες και διανέμονται στα μέλη της Γ.Σ. για να εισηγηθούν και να αποφασίσουν. Τα συνεργαζόμενα μέλη δύνανται να λάβουν το λόγο και συμμετέχουν στις Γ.Σ. με τρόπο που να αποκλείει την παρέμβαση τους κατά την διάρκεια των ψηφοφοριών. 

 

γ.

Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. και απολαμβάνουν των οφειλόμενων τιμών από τα όργανα του συνδέσμου. Σε κάθε περίπτωση συνεργάζονται με το σύνδεσμο για την προαγωγή των σκοπών του συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΠΟΡΟΙ

1.

Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:

 

α.

Το δικαίωμα εγγραφής.

 

β.

Οι μηνιαίες καθώς και οι έκτακτες (μετά από απόφαση Δ.Σ.) εισφορές των μελών.

 

γ.

Κάθε μορφής επιχορήγηση, ή παροχή, ή δωρεά, ή προσφορά, ή κληροδότημα, ή κληρονομιά προερχόμενη από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γίνεται με νόμιμο τρόπο, είναι προϊόν νόμιμων δραστηριοτήτων και δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τους στόχους του Συνδέσμου.

 

δ.

Κάθε έσοδο που προέρχεται από τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.

 

ε.

Κάθε έσοδο γενικά που δεν περιλαμβάνεται στα αναφερθέντα, εφ' όσον προέρχεται από νόμιμη αιτία και δεν αντίκειται στους σκοπούς και τους στόχους του συνδέσμου, εγκρίνεται δε από το Δ.Σ.

2.

Το δικαίωμα εγγραφής και η εκάστοτε ισχύουσα μηνιαία συνδρομή τροποποιούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. που ισχύουν από της 1ης του μεθεπομένου της αποφάσεως μηνός.

3.

Το Δ.Σ. μπορεί κατά την κρίση του να ορίζει διαφορετικές εισφορές ανά τάξη μελών.

4.

Η Γ.Σ. των μελών μπορεί κατά την κρίση της να τροποποιήσει οποιαδήποτε περί εισφοράς απόφαση του Δ.Σ.

5.

Μέχρις νεώτερης απόφασης του Δ.Σ. το δικαίωμα εγγραφής για όλα τα μέλη ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) € και η μηνιαία εισφορά στο ποσό των πέντε (5) €.

6.

Κάθε μορφής έσοδο προ το σύνδεσμο ως είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, πλην των εσόδων που αναφέρονται στις τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος εγγραφής, απαιτείται να γίνονται αποδεκτά με ειδική πράξη του Δ.Σ. καταχωρούμενη στα οικεία πρακτικά. 

7.

Κάθε απόφαση περί οιασδήποτε εισφοράς οφείλει να είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του συνδέσμου που πρέπει να είναι αναρτημένος στον εξωτερικό χώρο των γραφείων του και να είναι προσβάσιμος ακόμα και στις ώρες που τα γραφεία δεν λειτουργούν.

8.

Ομοίως στον πίνακα αυτό με ευθύνη του ταμία είναι αναρτημένη ανακοίνωση του συνδέσμου στην οποία αναγράφονται ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ τα ταμειακά εντάξει μέλη όλων των τάξεων.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και απαρτίζεται από την τάξη των τακτικών μελών αυτού. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με τον Σύνδεσμο και της ανατίθεται από το καταστατικό ή το νόμο.

2.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για:

 

α.

Την έγκριση του ετήσιου προγράμματοςδράσης και του ετήσιου ισολογισμού και προϋπολογισμού.

 

β.

Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ.

Την αποδοχή της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

δ.

Την απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες διαχείρισης που αναφέρονται στο οικείο θέμα ημερήσιας διάταξης και την έγκριση των εργασιών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

ε.

Την ανά τριετία εκλογή των οργάνων του συνδέσμου καθώς και την ανάκληση τους οσάκις τεθεί το αντίστοιχο ζήτημα.

 

στ.

Τη δημιουργία των πάσης μορφής δραστηριοτήτων του συνδέσμου και ιδία όλων των αναφερομένων στα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ζητήματα.

 

ζ.

Την τροποποίηση του Καταστατικού.

 

η.

Τη διάλυση του Συνδέσμου και

 

θ.

Κάθε θέματος που προβλέπεται από το νόμο και δεν εκχωρείται αλλού με διάταξη του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

1.

Συνεδριάσεις.

 

α.

Τακτικές

   

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

 

β.

Έκτακτες με απόφαση του Δ.Σ.

   

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα μετά από απόφαση του Δ.Σ. για να αντιμετωπιστεί ζήτημα εξαιρετικής σημασίας.

 

γ.

Έκτακτες μετά από αίτηση μελών.

   

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται επίσης έκτακτα και εντός αποκλειστικού χρόνου σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αιτήσεως, όταν το ζητήσει γραπτά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακά ενήμερων μελών του Συνδέσμου.

Στη γραπτή αυτή αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα προς συζήτηση.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της Συνέλευσης αυτής και για όσες φορές συμβεί αυτό, τα αιτούντα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν τις δαπάνες του συνδέσμου για τις μη πραγματοποιηθείσες Συνελεύσεις.

 

δ.

Το Δ.Σ. μεριμνά πάντοτε ώστε οι χώροι διεξαγωγής των Γ.Σ. και ο χρόνος αυτών να είναι επαρκής για τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης και να παρέχονται στα μέλη όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις διαδικασίες.

2.

Πρόσκληση.

 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει απαραίτητα την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης καθώς και τους όρους συγκλήσεως της επαναληπτικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη απαρτίας της πρώτης.

Η Πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. εφημερίδες - ανακοινώσεις - επιστολές - φαξ) στα μέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από την πρώτη σύγκληση της Γ.Σ.

Σε περίπτωση παράλειψης της τήρησης των προθεσμιών που τάσσονται από το παρόν καταστατικό για όλες τις περιπτώσεις σύγκλησης της Γ.Σ. τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. με πλειοψηφία του 50% + 1 ή το 1/5 των τακτικών και ταμειακά εντάξει μελών δύνανται να συγκαλέσουν το όργανο υποκαθιστώντας τον Πρόεδρο σε όλες του τις αρμοδιότητες.

3.

Ημερήσια διάταξη.

 

Η Ημερήσια Διάταξη κάθε Συνελεύσεως ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ή περιέχεται στην προς τούτο υποβαλλόμενη αίτηση των μελών.

Η Γ.Σ. και μόνον αυτή μπορεί να αποφασίσει να προσθέσει στο τέλος των υπαρχόντων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης άλλα θέματα που προέκυψαν έκτακτα μετά την σύγκληση αυτής.

Η Γ.Σ. δεν μπορεί να πάρει απόφαση πάνω σε θέματα, που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.Σ. – ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.

Απαρτία.

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον τα παρευρισκόμενα έχοντα δικαίωμα ψήφου τακτικά μέλη της είναι το 1/5 των ταμειακά ενήμερων μελών του Συνδέσμου. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα της αντίστοιχης μέρας σε 2 βδομάδες με αριθμό παρισταμένων μελών όχι λιγότερο του 1/20 των ταμειακά εντάξει μελών του Συνδέσμου, χωρίς να χρειάζεται νέα πρόσκληση.

Η απαρτία διαπιστώνεται υποχρεωτικά κατά την έναρξη της διαδικασίας και προ της εκλογής Προεδρείου που οφείλει να είναι και το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης.

2.

Προεδρείο Γ.Σ. – εκλογή – αρμοδιότητες.

 

Στην αρχή της Συνεδρίασης και πριν από κάθε άλλο έργο η Γ.Σ. εκλέγει από τα μέλη της αποκλειομένων των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και δύο (2) Εφόρους. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ., διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, δίδει και αφαιρεί το λόγο, μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της Γ.Σ. και την ολοκλήρωση των τεθέντων προς συζήτηση θεμάτων. Ο Γραμματέας εποπτεύει την τήρηση των πρακτικών και είναι υπεύθυνος γι' αυτά. Οι έφοροι εποπτεύουν τις φανερές ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων καθώς και υποστηρίζουν το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής στη διεξαγωγή των μυστικών ψηφοφοριών.

Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Γ.Σ. χρέη Προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τον Πρόεδρο της Γ.Σ. σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. άλλως σε περίπτωση κωλύματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διενεργεί νέα εκλογή Προέδρου Γ.Σ.

3.

Ψηφοφορίες.

 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ανάταση του χεριού και ουδέποτε δια βοής. Κατ' εξαίρεση  διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια για :

 

α.

την εκλογή ή ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

β.

θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

γ.

την έγκριση του ετήσιου διοικητικού και οικονομικού Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής του από κάθε ευθύνη.

 

δ.

προσωπικά θέματα

 

ε.

εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

 

στ.

κάθε θέμα για το οποίο θα αποφασίσει η ίδια η Γ.Σ. ότι πρέπει να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία.

4.

Πλειοψηφίες.

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Κατ' εξαίρεση:

 

α.

για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται σχετική πλειοψηφία των ψηφισάντων.

 

β.

για την απόφαση επιβολής ποινής στέρησης των δικαιωμάτων μέλους ή και αποβολής τους από τον Σύνδεσμο, την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

5.

Ιδιαιτερότητες ψηφοφοριών

 

Σε κάθε περίπτωση οι αποχωρήσεις των μελών λογίζονται ως αποχές εκ της ψηφοφορίας και δεν καταμετρώνται για το αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση ισοψηφίας που αναφέρεται σε λήψη απόφασης με ανάταση του χεριού, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και επικρατούσης και πάλιν ισοψηφίας, δεν λαμβάνεται απόφαση.

Σε περίπτωση ισοψηφίας που αναφέρεται σε αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται η καταμέτρηση που αποφυγή λαθών και εάν ισχύσει και πάλιν ισοψηφία τότε προκειμένου περί εκλογής προσώπων γίνεται κλήρωση των ισοψηφούντων και περί αποφάσεως επί άλλων θεμάτων δεν λαμβάνεται απόφαση. 

Οι λευκές ψήφοι δεν συναριθμούνται πουθενά και δεν λογίζονται για το αποτέλεσμα.

Όλες οι αποφάσεις, πλην αυτών της εκλογής προσώπων, που ισοψήφισαν στη διάρκεια Γ.Σ. επανέρχονται μόνον για ψηφοφορία στην επόμενη Γ.Σ. (τακτική ή έκτακτη) εφόσον κατά την κρίση της Γ.Σ. είναι επίκαιρες, εάν και πάλιν υπάρξει ισοψηφία τότε το θέμα στο οποίο αναφέρονται διαγράφεται από τις αντίστοιχες ημερήσιες διατάξεις και επανέρχεται μόνο με απόφαση των 2/3 των μελών μεταγενέστερης Γ.Σ.

6.

Πρακτικά

 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ. καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου της. Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου.

7.

Ισχύς αποφάσεων Γ.Σ.

 

Αποφάσεις της Γ .Σ. που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, είναι άκυρες και ανίσχυρες. Κάθε ένσταση κατά του κύρους κάποιας απόφασης, πρέπει να υποβάλλεται στην ίδια συνεδρίαση της Γ.Σ. η οποία και αποφαίνεται αμέσως. Ένσταση κατά της τελευταίας αυτής απόφασης δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση δεσμεύουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου, παρόντα ή απόντα ή διαφωνούντα.

8.

Γενική αρχή ψηφοφοριών

 

Κάθε ψήφος εκφράζεται με το περιεχόμενο της και δεν δίδεται ούτε τελεί υπό οιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση.

9.

Εκλογή Εφορευτικής – καθήκοντα

 

α.

Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που πραγματοποιείται κάθε τρίτο έτος περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα θέματα Η. Δ. αμέσως μετά την εκλογή Προεδρείου Γ. Σ. σαν ανεξάρτητο θέμα η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Η εκλογή αυτή της εφορευτικής επιτροπής γίνεται εφ' απλού ενιαίου ψηφοδελτίου με βάση υποψηφιότητες που έχουν ήδη κατατεθεί στην απερχόμενη Εφορευτική Επιτροπή πέντε (5) ημέρες πριν από τη διαδικασία.

Ειδικά για την πρώτη εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής οι υποψηφιότητες κατατίθενται στο Δ.Σ. και η διεξαγωγή γίνεται από το εκλεγέν στη Γ.Σ. Προεδρείο.

 

β.

Η ούτω εκλεγόμενη Εφορευτική Επιτροπή έχει τριετή θητεία και διεξάγει καθ' όλο το διάστημα της θητείας της όλες τις μυστικές ψηφοφορίες που διεξάγονται στα πλαίσια λήψης αποφάσεων του συνδέσμου.

 

γ.

Η Εφορευτική Επιτροπή είναι πενταμελής (5) και απαρτίζεται από τους, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Οικονομικό Διαχειριστή. Μαζί με τα πέντε (5) τακτικά εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

 

δ.

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δικό της βιβλίο πρακτικών, βιβλίο πρωτοκόλλου και αρχείο που φυλάσσονται στα γραφεία του Συνδέσμου με ευθύνη του Γραμματέα αυτής.

 

ε.

Κάθε προκήρυξη οιασδήποτε διαδικασίας που προϋποθέτει διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας κοινοποιείται άμεσα στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία και με μέριμνα του Γραμματέα του συνδέσμου προσκαλείται να προετοιμάσει την διαδικασία.

 

στ.

Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Δ.Σ. επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος μητρώου μελών ενημερωμένο μέχρι και την 1η του τρέχοντος της ψηφοφορίας μηνός και, οσάκις είναι αναγκαίο, τις υποψηφιότητες για την διεξαγωγή των εκλογών, ανακηρύσσει του υποψηφίους για κάθε αξίωμα, δέχεται και αποφασίζει επί των ενστάσεων, συντάσσει, υπογράφει και δημοσιοποιεί, τα πρακτικά διεξαγωγής ψηφοφορίας, διαλογής και αποτελεσμάτων, ανακήρυξης επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών όπου αυτό επιβάλλεται και κοινοποιεί κατά περίπτωση τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που αυτή διεξήγαγε.    

 

ζ.

Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά σε συνεργασία με το Δ.Σ. για όλα τα θέματα διεξαγωγής των ψηφοφοριών, τις κάλπες, την ασφάλεια του εκλογικού υλικού, προμηθεύεται, με δαπάνες του συνδέσμου ό,τι είναι αναγκαίο για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών  

 

η.

Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε κάθε ενέργεια που είναι αναγκαία για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ψηφοφοριών των οποίων έχει την ευθύνη μέσα στα πλαίσια του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

10.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης

 

α.

Όλες οι υποψηφιότητες για οποιοδήποτε όργανο υποβάλλονται έγγραφα και αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο.

 

β.

Δικαίωμα υποψηφιότητας (με εξαίρεση τις πρώτες εκλογικές διαδικασίες) έχουν όσοι είναι τακτικά μέλη και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο σύνδεσμο τουλάχιστον από 6μήνου.

 

γ.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή συνδυασμών εκ μέρους των υποψηφίων.

 

δ.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται για τη θέση του Προέδρου του συνδέσμου, για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και για τις θέσεις αντιπροσώπευσης σε ανώτερες ενώσεις που ενδεχομένως θα γίνει μέλος ο σύνδεσμος κατά περίπτωση.  

 

ε.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σε χρόνους και τόπους που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή με τη σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων που εκδίδει.

 

στ.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους του παρόντος καταστατικού εγγράφονται στην ανακοίνωση ανακήρυξης υποψηφίων της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία ανακοινώνεται προς το εκλογικό σώμα και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του συνδέσμου και στον περιβάλλοντα χώρο κάθε εκλογικού κέντρου που δημιουργείται για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

 

ζ.

Δεν απαγορεύεται η ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιοτήτων για περισσότερα του ενός όργανα όμως εάν δεν αναφέρεται ρητά η σειρά προτίμησής τους σε περίπτωση εκλογής τότε η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τον επιτυχόντα στο πρώτο κατά σειρά αναγραφόμενο όργανο στο οποίο επέτυχε.

11.

Τρόπος ψηφοφορίας - σταυροδότηση

 

α.

Όλα τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή επίσημου κρατικού εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του μέλους.

 

β.

Τα ψηφοδέλτια που εκδίδει η Εφορευτική Επιτροπή είναι διαφορετικά μεταξύ τους και εκδίδει, ένα για τους υποψηφίους Προέδρους, ένα για τα μέλη του Δ.Σ., ένα την Εξελεγκτική Επιτροπή και ένα για τους τυχόν υποψηφίους σε ανώτερες ενώσεις.

 

γ.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπεται η σταυροδότηση μέχρι του ενός τρίτου των εκλεγομένων υποψηφίων και σε περίπτωση κλάσματος ο αριθμός στρογγυλεύεται προς τα άνω στην πλησιέστερη μονάδα. Δηλαδή, επιτρέπεται, ένας (1) σταυρός για τον Πρόεδρο, δύο (2) σταυροί για το Δ.Σ., ένας (1) σταυρός για την Εξελεγκτική Επιτροπή κ.ο.κ.

 

δ.

Ο κανόνας αυτός της σταυροδότησης ισχύει σε κάθε διαδικασία εκλογής προσώπων εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά από το νόμο.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές (7) Δ.Σ. που εκλέγεται για 3ετή θητεία από τη Γεν. Συνέλευση των τακτικών και ταμειακά εντάξει μελών με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία μαζί με πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη τα οποία αντικαθιστούν διαδοχικά κατά την τάξη ανακήρυξης τα απερχόμενα για οποιοδήποτε λόγο μέλη του Δ.Σ.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τους, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και τον Έφορο Περιουσίας Συνδέσμου. Όλοι οι αναφερθέντες πλην του Προέδρου που εκλέγεται απ' ευθείας από τα μέλη κατανέμουν με μυστική ψηφοφορία τα καθήκοντα αυτά μεταξύ των λοιπών έξη (6) εκλεγέντων μελών του Δ.Σ.

3.

Απαγορεύεται ρητά η σύμπτωση περισσοτέρων του ενός καθηκόντων του Δ.Σ. στο αυτό πρόσωπο.

4.

Το εκάστοτε εκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται εντός 10ημέρου από της εκλογής του για να συγκροτηθεί σε σώμα με ευθύνη του εκλεγέντος Προέδρου. Σε περίπτωση παραλείψεως εκ μέρους του Προέδρου για την σύγκληση του οργάνου δικαιούται να συγκαλέσει αυτό ο πλειοψηφών σύμβουλος του Δ.Σ. ο οποίος προσκαλεί στη συνεδρίαση και τον Πρόεδρο. Απόντος του Προέδρου η συνεδρίαση προχωρεί διευθυνόμενη από τον πλειοψηφούντα μέχρις της εκλογής του Αντιπροέδρου οπότε και τη διεύθυνση αναλαμβάνει ο εκλεγείς Αντιπρόεδρος. Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση εμφανίσεως του Προέδρου διαρκούσης της διαδικασίας αυτός αναλαμβάνει τη διεύθυνση της διαδικασίας από του αμέσως επομένου θέματος Η. Διάταξης.

5.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο να προχωρήσει στην ανασύνθεσή του και στην ανακατανομή των αξιωμάτων του πλην αυτού του Προέδρου.

6.

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου – καθήκοντα – αρμοδιότητες.

 

α.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε μήνα μετά από πρόσκληση που του απευθύνει ο Πρόεδρος στην οποία περιλαμβάνονται και τα προς συζήτηση θέματα Η. Διάταξης.

 

β.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα οποτεδήποτε, εφόσον κληθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή εφόσον υποβληθεί στον Πρόεδρο σχετικό αίτημα με τα θέματα Η. Δ. εκ μέρους τριών τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Τα μέλη αυτά οφείλουν και να εισηγηθούν τα προς συζήτηση θέματα.  

 

γ.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.

Στο Δ.Σ. δεν δικαιούται να συμμετέχει το μέλος αυτού σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος στις συνεδριάσεις και στα θέματα που εξετάζεται η πειθαρχική του ευθύνη.  

 

δ.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος. Προκειμένου περί μυστικής ψηφοφορίας ισχύουν αναλογικά τα αναφερόμενα αντίστοιχα και για τις Γενικές Συνελεύσεις. Σε όλα τα προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική.

 

ε.

Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται επίσημα πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δ.Σ., καταχωρούνται στο επίσημο βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφονται εκ μέρους του συνόλου των μελών του Δ.Σ. στην έναρξη της επομένης συνεδρίασης αυτού. Αντίγραφα, ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών χορηγεί με ευθύνη του ο Γραμματέας του συνδέσμου σε όποιον έχει έννομο συμφέρον και οπωσδήποτε σε κάθε μέλος του συνδέσμου που θα τα ζητήσει.

 

στ.

Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μεριμνά για την εκπλήρωση των όρων της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλο το φάσμα της λειτουργίας αυτού.

 

ζ.

Το Δ. Σ. διοικεί το σύνδεσμο σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του παρόντος καταστατικού και αποφασίζει για όσες αρμοδιότητες του έχουν ανατεθεί από το παρόν καταστατικό.

 

η.

Από καμία διάταξη του παρόντος καταστατικού δεν αναιρείται το δικαίωμα της Γ.Σ. να τροποποιήσει οποιαδήποτε απόφαση του Δ.Σ. εφόσον αυτή τεθεί για συζήτηση στις διαδικασίες της Γ. Συνέλευσης.

 

θ.

Ιδιαίτερα το Δ.Σ. : (1) Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Συνδέσμου, (2) τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τα οποία και υποβάλλει στη Γ.Σ. προς έγκριση, μαζί με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, (3) τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, (4) λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την προαγωγή των συμφερόντων του Συνδέσμου και επιμελείται για την πραγμάτωση των σκοπών του, (5) εποπτεύει για την τήρηση του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ., (6) ασκεί τον οφειλόμενο πειθαρχικό έλεγχο των μελών, (7) διορίζει και παύει το προσωπικό του Συνδέσμου και (8) ασκεί όλες τις άλλες, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, αρμοδιότητές του.

 

ι.

Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει τη διαχείριση διαφόρων δραστηριοτήτων του σε μέλη του, στα αναπληρωματικά του μέλη, ή και σε άλλα μέλη του συνδέσμου και είναι συνυπεύθυνο με αυτά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

 

ια.

Κάθε όργανο του συνδέσμου και κάθε μέλος οιουδήποτε οργάνου έχει τόσες αρμοδιότητες όσες απονέμει εις αυτό το παρόν καταστατικό και ο νόμος και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αυτές.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται απ' ευθείας από την Γ.Σ. του συνδέσμου και εκπροσωπεί από κοινού με τον Γραμματέα το σύνδεσμο ενώπιον πάσης αρχής και οργάνου.

2.

Πέραν των αναφερθέντων, στα καθήκοντα του Προέδρου ανήκουν:

 

α.

Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

 

β.

Λαμβάνει γνώση της αλληλογραφίας του συνδέσμου και υπογράφει από κοινού με τον Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου.

 

γ.

Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές ανάληψης των κατατεθειμένων στις Τράπεζες χρημάτων του Συνδέσμου.

 

δ.

Συγκαλεί τη Γ.Σ. του συνδέσμου μετά από απόφαση του Δ.Σ.

 

ε.

Έχει την αποκλειστική ευθύνη των εισηγήσεων των θεμάτων που συζητούνται στο Δ.Σ. πλην εκείνων που αναφέρονται εξειδικευμένα στα κατανεμημένα καθήκοντα των λοιπών μελών του Δ.Σ.

3.

Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος ή αιφνίδιας απουσίας αναπληρώνει προσωρινά ο Αντιπρόεδρος του συνδέσμου.

4.

Τον Πρόεδρο σε περίπτωση θανάτου, ή έκπτωσης, ή ανάκλησης, ή παραίτησης από τα καθήκοντα του αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. συνέρχεται έκτακτα εντός πέντε ημερών από της απουσίας του Προέδρου συμπληρωμένο με το επόμενο αναπληρωματικό μέλος και αποφασίζει για την αντικατάσταση του απελθόντος Προέδρου προχωρώντας εκ παραλλήλου στην αναγκαία ανασύνθεση του. 

5.

Τον Πρόεδρο επικουρεί στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος ασκών και όποια άλλα καθήκοντα του ανατίθενται με αποφάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1.

Ο Γραμματέας μαζί με τον Πρόεδρο του συνδέσμου εκπροσωπούν το σύνδεσμο ενώπιον πάσης αρχής και εξουσίας όπως ειδικότερα έχει ήδη αναφερθεί.

2.

Πέραν αυτών στις αρμοδιότητες του Γραμματέα είναι:

 

α.

Παρακολουθεί και ελέγχει τις Υπηρεσίες του Συνδέσμου.

 

β.

Επιμελείται την εφαρμογή του καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών.

 

γ.

Επιμελείται την τήρηση και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των βιβλίων του Συνδέσμου (εκτός των λογιστικών και ταμειακών) και του αρχείου.

 

δ.

Φροντίζει για την φύλαξη και την ασφάλεια των χώρων του Συνδέσμου.

 

ε.

Φυλάσσει τις σφραγίδες του συνδέσμου όλων των οργάνων αυτού και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία τους σε ό,τι αφορά την παρεχόμενη γραμματειακή υποστήριξη.

 

στ.

Υπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία.

 

ζ.

Έχει την ευθύνη της τήρησης, της φύλαξης και της ενημέρωσης του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ καταχώρησης των τηρουμένων από το σύνδεσμο βιβλίων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται όλα τα βιβλία που τηρεί ο σύνδεσμος για οποιοδήποτε λόγο είτε αυτά προβλέπονται από το νόμο είτε όχι. Τα αρμόδια για την επικύρωση των εκάστοτε τηρουμένων βιβλίων όργανα είναι υπεύθυνα και για την έγγραφη πληροφόρηση του Γραμματέα για κάθε βιβλίο η οποία περιλαμβάνει ακριβείς πληροφορίες για την ύπαρξη, τα χαρακτηριστικά, την αιτία, το χώρο φύλαξης και τον υπεύθυνο τήρησης αυτού.   

 

η.

Όλα τα τηρούμενα από το σύνδεσμο βιβλία, ονοματίζονται, προαριθμούνται, επικυρώνονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο προς τούτο όργανο όπου για τα πάσης φύσεως οικονομικά βιβλία αρμόδια είναι η Εξελεγκτική Επιτροπή, για δε όλα τα λοιπά αρμόδιοι είναι ο Πρόεδρος και Γραμματέας του συνδέσμου. 

3.

Τον Γραμματέα, σε περίπτωση κωλύματος ή αιφνίδιας απουσίας αναπληρώνει προσωρινά ο Αναπληρωτής Γραμματέας του συνδέσμου.

4.

Τον Γραμματέα σε περίπτωση θανάτου, ή έκπτωσης, ή ανάκλησης, ή παραίτησης από τα καθήκοντα του αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Δ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. συνέρχεται έκτακτα εντός πέντε ημερών από της απουσίας του Γραμματέα συμπληρωμένο με το επόμενο αναπληρωματικό μέλος και αποφασίζει για την αντικατάσταση του απελθόντος Γραμματέα προχωρώντας εκ παραλλήλου στην αναγκαία ανασύνθεση του εάν κριθεί τούτο αναγκαίο. 

5.

Τον Γραμματέα επικουρεί στα καθήκοντα του ο Αναπληρωτής Γραμματέας ασκών και όποια άλλα καθήκοντα του ανατίθενται με αποφάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΤΑΜΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1.

 Ο Ταμίας έχει την κεντρική ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του συνδέσμου και μπορεί κατά το έργο του να επικουρείται από ειδικά προς τούτο συνεργαζόμενο λογιστή ή λογιστική που προσλαμβάνονται και δημιουργούνται μετά από απόφαση του Δ. Σ. που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Ταμία.

Το σύνολο των γενικών κανόνων οικονομικής διαχείρισης αφορά κάθε είδους οικονομική δοσοληψία που γίνεται στα πλαίσια του συνδέσμου και αναφέρεται σε όλα τα όργανα και τα μέλη αυτού. 

2.

Αρμοδιότητες του Ταμία και προϋποθέσεις οικονομικής διαχείρισης είναι:

 

α.

Τηρεί όλα τα οικονομικά, διαχειριστικά, λογιστικά βιβλία που προβλέπονται από το νόμο ή έχουν αποφασιστεί από το Δ.Σ. του συνδέσμου.

 

β.

Κάθε βιβλίο της οικονομικής διαχείρισης, ο,τιδήποτε και αν αφορά πριν από τη χρήση του ελέγχεται, ονοματίζεται, αριθμείται και σφραγίζεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή του συνδέσμου, καταχωρείται δε στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ τηρουμένων βιβλίων όπου καταγράφονται υποχρεωτικά ΟΛΑ τα τηρούμενα βιβλία του συνδέσμου.  

 

γ.

Εισπράττει τα πάσης φύσεως έσοδα του συνδέσμου εκδίδοντας πάντοτε το οφειλόμενο ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ συνυπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του συνδέσμου και προθεωρήμενο από την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 

δ.

Καταβάλλει τις πάσης φύσεως δαπάνες που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους που διανύεται ή τις δαπάνες που έχουν προεγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. Κάθε απόδειξη πραγματοποιηθείσης δαπάνης σφραγίζεται με ειδική σφραγίδα όπου αναφέρεται η αιτία καταβολής και τα στοιχεία αυτής δηλαδή, ή Ετήσιος Προϋπολογισμός, ή η συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ.

 

ε.

Δαπάνη που δεν έχει χαρακτηριστεί με ειδική σφραγίδα προέγκρισης καταλογίζεται χωρίς άλλο τι στον υπεύθυνο πληρωμής, άλλως στον Ταμία.

 

στ.

Στα πλαίσια αυτά είναι πλήρως υπεύθυνος για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του συνδέσμου.

 

ζ.

Έχει την ευθύνη της κατάθεσης των μετρητών του συνδέσμου σε μία ή περισσότερες από τις νόμιμα λειτουργούσες στην Ελληνική Επικράτεια Τράπεζες.

 

η.

Έχει την ευθύνη ανάληψης των εκάστοτε αναγκαίων ποσών από τις Τράπεζες για τις τρέχουσες ανάγκες του συνδέσμου.

 

θ.

Εφαρμόζει πιστά την ειδική απόφαση του Δ.Σ. περί του εκάστοτε ανώτατου ορίου χρηματικού υπολοίπου θα ευρίσκεται εις χείρας του για την λειτουργία του συνδέσμου.

 

ι.

Είναι υποχρεωμένος, κάθε μορφής μεταβολή των Τραπεζικών Λογαριασμών του συνδέσμου ή και κάθε οικονομικής του απαίτησης να τις ανακοινώνει και να τις καταχωρεί στα πρακτικά του Δ.Σ. άμεσα και χωρίς άλλο τι. Στην ανακοίνωσή του αυτή οφείλει να προβαίνει άμεσα εγγράφως προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

 

ια.

Συνεργάζεται με τον Έφορο Περιουσίας Συνδέσμου για την παρακολούθηση και προστασία της περιουσίας του συνδέσμου.

 

ιβ.

Στην εκάστοτε τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ. ενημερώνει έγγραφα το σώμα για τις οικονομικές πράξεις που μεσολάβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση του. Περίληψη αυτών καταχωρείται στα πρακτικά.

3.

Τον Ταμία, σε περίπτωση κωλύματος ή αιφνίδιας απουσίας αναπληρώνει προσωρινά ο Έφορος Περιουσίας Συνδέσμου.

4.

Τον Ταμία σε περίπτωση θανάτου, ή έκπτωσης, ή ανάκλησης, ή παραίτησης από τα καθήκοντα του αναπληρώνει ο Έφορος Περιουσίας Συνδέσμου. Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. συνέρχεται έκτακτα εντός πέντε ημερών από της απουσίας του Ταμία συμπληρωμένο με το επόμενο αναπληρωματικό μέλος και αποφασίζει για την αντικατάσταση του απελθόντος Ταμία προχωρώντας εκ παραλλήλου στην αναγκαία ανασύνθεση του εάν κριθεί τούτο αναγκαίο.

5.

Τον Ταμία επικουρεί στα καθήκοντα του ο Έφορος Περιουσίας Συνδέσμου ασκών και όποια άλλα καθήκοντα του ανατίθενται με αποφάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.

Ο Έφορος Εκπαίδευσης και Πολιτισμού έχει την κεντρική ευθύνη υλοποίησης όλων των προγραμμάτων του συνδέσμου που σχετίζονται με τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτού. Είναι ο κύριος συντονιστής των έργων αυτών, έχει την ευθύνη της οργάνωσής τους και της έκδοσης των αναγκαίων κανονισμών λειτουργίας αυτών και των περιφερειακών τμημάτων του συνδέσμου. 

2.

Στα καθήκοντά του επικουρείται από όλα τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με τα οποία συγκροτεί την αναγκαία ομάδα εργασίας της οποίας και προΐσταται.

3.

Ο Έφορος Εκπαίδευσης και Πολιτισμού εισηγείται στο Δ.Σ. την αξιοποίηση κάθε μέλους στους τομείς που αυτό είναι αποτελεσματικό και είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης όπως αυτό εξειδικεύεται με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

4.

Ο Έφορος Εκπαίδευσης και Πολιτισμού συνεργάζεται με τον Αντιπρόεδρο και τον Αναπληρωτή Γραμματέα του Δ.Σ. στο περιθώριο των καθηκόντων τους για την εκτέλεση των αποφάσεων των Δ.Σ. ή της Γ.Σ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και για την περιφερειακή οργάνωση του συνδέσμου.

5.

Τον Έφορο Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, σε περίπτωση κωλύματος ή αιφνίδιας απουσίας αναπληρώνει προσωρινά μέλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

6.

Τον Έφορο Εκπαίδευσης και Πολιτισμού σε περίπτωση θανάτου, ή έκπτωσης, ή ανάκλησης, ή παραίτησης αντικαθιστά με απόφασή του το Δ.Σ. που συνέρχεται έκτακτα εντός πέντε ημερών από της απουσίας του Εφόρου Εκπαίδευσης και Πολιτισμού συμπληρωμένο με το επόμενο αναπληρωματικό μέλος και αποφασίζει για την αντικατάσταση του απελθόντος Εφόρου Εκπαίδευσης και Πολιτισμού προχωρώντας εκ παραλλήλου στην αναγκαία ανασύνθεση του εάν κριθεί τούτο αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1.

Ο Έφορος Περιουσίας Συνδέσμου έχει την ευθύνη παρακολούθησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του συνδέσμου καθώς και των αναλωσίμων υλικών που χρησιμοποιούνται στις διάφορες δραστηριότητες αυτού.

2.

Συνεργάζεται και επικουρεί σε όλα του τα καθήκοντα τον Ταμία του συνδέσμου και έχει την ευθύνη της τήρησης όλων των βιβλίων περιουσίας του συνδέσμου.

3.

Τον Έφορο Περιουσίας Συνδέσμου, σε περίπτωση κωλύματος ή αιφνίδιας απουσίας αναπληρώνει προσωρινά μέλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

4.

Τον Έφορο Περιουσίας Συνδέσμου σε περίπτωση θανάτου, ή έκπτωσης, ή ανάκλησης, ή παραίτησης αντικαθιστά με απόφασή του το Δ.Σ. που συνέρχεται έκτακτα εντός πέντε ημερών από της απουσίας του Εφόρου Περιουσίας Συνδέσμου συμπληρωμένο με το επόμενο αναπληρωματικό μέλος και αποφασίζει για την αντικατάσταση του απελθόντος Εφόρου Περιουσίας Συνδέσμου προχωρώντας εκ παραλλήλου στην αναγκαία ανασύνθεση του εάν κριθεί τούτο αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Μαζί με το Δ.Σ. ανά τριετία εκλέγεται και Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται τριμελής μαζί με δύο αναπληρωματικά μέλη.

 

2.

Κανένα μέλος της Εξελεγκτικής τακτικό ή αναπληρωματικό δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα και οποιοδήποτε άλλο αξίωμα στο σύνδεσμο.

3.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.

4.

Εκάστη εκλογή Δ.Σ. παρασύρει σε νέα εκλογή και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

5.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τον πλήρη οικονομικό έλεγχο του συνδέσμου. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έσοδα του συνδέσμου και τις πάσης φύσεως δαπάνες, την περιουσία του συνδέσμου κινητή και ακίνητη, την ακριβή και νόμιμη τήρηση των πάσης φύσεως βιβλίων και αποδείξεων ή ενταλμάτων, την πλήρη και απόλυτη αντιστοιχία αποφάσεων οργάνων με τις πραγματοποιηθείσες οικονομικές πράξεις είσπραξης ή καταβολής χρημάτων, την ακριβή καταχώρηση στα πρακτικά όλων των τραπεζικών μεταβολών, την ακριβή τήρηση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ καθώς και κάθε πράξεως των οργάνων του συνδέσμου που κατά την κρίση της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει οικονομική επίπτωση στο σύνδεσμο.

6.

Για το λόγο αυτό κάθε όργανο του συνδέσμου είναι υποχρεωμένο άμεσα να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε στοιχείο και βιβλίο που υπάρχει και έχει ζητηθεί καθώς επίσης και έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Εξελεγκτική Επιτροπή για ό,τι νεώτερο έχει προκύψει στον τομέα του.

7.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι μόνη αρμόδια για την προθεώρηση των οικονομικών βιβλίων και των πάσης φύσεως ενταλμάτων είσπραξης ή πληρωμής του συνδέσμου.

8.

Βιβλίο ή μπλοκ ενταλμάτων μη προθεωρημένο από την Εξελεγκτική Επιτροπή και μη καταχωρημένο στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στο υπεύθυνο όργανο 

9.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή πριν από κάθε τακτική Γ. Σ. διενεργεί οπωσδήποτε οικονομικό έλεγχο για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος και συντάσσει γραπτή έκθεση προς τη Γ.Σ. για την οικονομική διαχείριση του συνδέσμου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε οικονομικό έλεγχο οποτεδήποτε κρίνει εκείνη ότι συντρέχουν λόγοι γι' αυτό. 

10.

Οποιαδήποτε έλλειψη έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής από την ετήσια τακτική απολογιστική συνέλευση καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε απόφαση της Γ.Σ. σε οποιοδήποτε οικονομικό θέμα.

11.

Οποιαδήποτε Γ.Σ. εφόσον έχει εγγράψει το αντίστοιχο θέμα στην Η.Δ. μπορεί να ορίσει εκ παραλλήλου με την Εξελεγκτική Επιτροπή, άλλο ελεγκτικό όργανο για να προβεί σε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο οικονομικό έλεγχο που εκείνη θα κρίνει. 

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Κάθε παραίτηση οιουδήποτε μέλους οιουδήποτε οργάνου ισχύει από της υποβολής της χωρίς άλλο τι.

2.

Τα μέλη του Δ.Σ. παραιτούμενα παραιτούνται αυτοδίκαια και εκ του Δ.Σ. εκτός εάν η παραίτησή τους αυτή είναι μέρος γενικής παραιτήσεως των μελών του Δ.Σ. που συμβαίνει για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του οργάνου.

3.

Η Γενική Συνέλευση διατηρεί το απεριόριστο δικαίωμα να ανακαλεί, χωρίς άλλο τι, οιοδήποτε μέλος οργάνου από το αξίωμα του και τη θέση του. Το μέλος αυτό αναπληρώνεται από τον επόμενο αναπληρωματικό του.

4.

Όποιος απουσιάζει αδικαιολόγητα τρεις (3) φορές από τη συνεδρίαση του οργάνου στο οποίο έχει εκλεγεί αντικαθίσταται από τον επόμενο αναπληρωματικό του με απόφαση του Δ.Σ.

5.

Το απουσιάζον μέλος καλείται να δώσει έγγραφες εξηγήσεις στο Δ.Σ. του συνδέσμου το οποίο και αποφαίνεται οριστικά.

6.

Σε κάθε περίπτωση που οιοσδήποτε που έχει έννομο συμφέρον προσφύγει κατά πράξεων του συνδέσμου στα τακτικά δικαστήρια η εκτέλεση της απόφαση κατά της οποίας προσφεύγει αναστέλλεται μόνον με την έκδοση σχετικής ανασταλτικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

7.

Για να αποκτήσει ο Σύνδεσμος από επαχθή αιτία ακίνητα, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

8.

Κληροδοσίες, προς τον Σύνδεσμο γίνονται, δεκτές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής. Για αποδοχή από τον Σύνδεσμο κληροδοσίας ή δωρεάς αποφασίζει το Δ.Σ.

9.

Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Συνδέσμου για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

1.

Το οικονομικό έτος του συνδέσμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου αυτού.

2.

Ειδικά για το πρώτο διαχειριστικό έτος αυτό αρχίζει την επομένη της εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με την παρουσία των μισών συν ένα τακτικών μελών του συνδέσμου και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

2.

Για την τροποποίηση των σκοπών του παρόντος καταστατικού απαιτείται η συναίνεση απάντων των τακτικών και ταμειακά εντάξει μελών.

3.

Ο Σύνδεσμος, διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20) ή όταν αυτό το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απαρτία τα 2/3 των μελών του Συνδέσμου και πλειοψηφία των 3/4 των μελών που παρίστανται.

4.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του περιέρχεται αυτοδίκαια και αναλογικά σε όλα τα ορφανά παιδιά που οι γονείς τους ήταν μέλη του Συνδέσμου και εργάζονταν στη ΔΕΗ, στον ΟΑΠ-ΔΕΗ, τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. ή σε άλλες ομοειδείς Επιχειρήσεις προκειμένου να σπουδάσουν ή να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

5.

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια του νόμου που εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος καταστατικού η ορισθείσα από τα ιδρυτικά μέλη Διοικούσα Επιτροπή είναι ταυτάριθμη με αυτήν των μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου και κατανέμει τις αρμοδιότητές της κατά τα αντιστοίχως οριζόμενα για το Δ.Σ.

2.

Η Διοικούσα Επιτροπή ενεργεί μέσα στα όρια του νόμου και εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής με μυστική ψηφοφορία.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2004

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α.α.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

2

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

3

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

4

ΔΡΙΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

 

5

ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

6

ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

7

ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

 

8

ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

9

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

10

ΚΟΛΟΤΟΥΡΑΣ ΑΡΗΣ

 

11

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

12

ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

13

ΛΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

14

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

15

ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

16

ΜΕΤΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

17

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

18

ΝΤΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

19

ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

20

ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

21

ΡΕΦΕΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

22

ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

23

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

24

ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

25

ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

26

ΧΑΛΑΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

27

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ