Σημαντικές διακρίσεις για τη ΔΕΗ στο διαγωνισμό Health & Safety Awards 2015

Πέντε σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η ΔΕΗ στο διαγωνισμό Health & Safety Awards, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα. με την τιμητική υποστήριξη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.A.Ε.


Τα πέντε αυτά βραβεία αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι για τις εταιρείες του Ομίλου ο σεβασμός στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον αποτελούν βασικό στρατηγικό στόχο και ακρογωνιαίο λίθο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Επιχείρησης.

Ειδικότερα, η Δημόσια Επιχείρηση απέσπασε:

· Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας» για την υποψηφιότητα «Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ Α.Ε.». Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, κος Ιωάννης Κοπανάκης.

Η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον, έχει υιοθετήσει αρχές Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία που διασφαλίζουν την προστασία της ζωής των εργαζομένων, αλλά και οποιουδήποτε άλλου στους χώρους που εκτελούνται εργασίες της Επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001 (στην πλειονότητα των Σταθμών), με στόχο τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών τους στον τομέα της Υγείας και Ασφαλείας στην εργασία και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συνεχή βελτίωση των δεικτών των ατυχημάτων μέσω ενεργειών για την πρόληψή τους και για τη μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων των βλαπτικών παραγόντων.

· Χρυσό βραβείο
 στην κατηγορία «Εκτίμηση Κινδύνων για την Υγεία» για την υποψηφιότητα «Εκτίμηση Κινδύνων για την Υγεία στη ΔΕΗ». Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κος Γεώργιος Δαμάσκος.

Το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται η ΔΕΗ Α.Ε., η μεγαλύτερη παραγωγική Επιχείρηση της χώρας, είναι ευρύτατο και τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας που χρήζουν αντιμετώπισης, απορρέουν από εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους ακολουθούμενες διαδικασίες παραγωγής και διανομής, με συχνά υψηλό βαθμό δυσκολίας. Αυτό αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για εμβάθυνση και εξειδίκευση σε πλήθος περιπτώσεων, με εφαρμογή πρακτικών όπως: α) ομαδοποίηση των εργασιών σε ομοειδείς διαδικασίες, β) αντιμετώπιση κατά περίπτωση των ειδικών θεμάτων που απαιτούν τεχνογνωσία, εξειδικευμένες γνώσεις και εξοπλισμό, γ) διαχρονική συλλογή, αξιολόγηση και επεξεργασία δεδομένων, δ) εξαγωγή συμπερασμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων αναπτύσσονται με τη μορφή μελετών, προτεινόμενων δράσεων και παροχής μέσων προστασίας.

· Χρυσό βραβείο
 στην κατηγορία «Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων» για την υποψηφιότητα «Η Κοινωνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ψυχολογίας της Εργασίας στη ΔΕΗ». Το βραβείο παρέλαβε η Διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κα Μαρία Τολάκη.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ ο σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό, το πολυτιμότερο κεφάλαιο των εταιριών, αποτελεί θεμελιώδη στόχο και ακρογωνιαίο λίθο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του. Για να διατηρηθεί το κεφάλαιο αυτό ακέραιο, ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα μέτρα και διαθέτει τα μέσα και τους πόρους προκειμένου να διασφαλίζει τη σωματική και ψυχική υγεία του προσωπικού του.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι ο Όμιλος απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων ανά την επικράτεια και σε εργασίες υψηλής επικινδυνότητας, έχει προβλέψει στο οργανόγραμμά του Κοινωνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Ψυχολογίας της Εργασίας.

· Ασημένιο βραβείο 
στην κατηγορία «Προσδιορισμός Νέων Κινδύνων» για την υποψηφιότητα «Προσδιορισμός Νέων Κινδύνων στη ΔΕΗ». Το βραβείο παρέλαβε ο Βοηθός Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κος Μενέλαος Πεφάνης.

Παράγοντες όπως αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και εντοπισμός κινδύνων που δεν είχαν προβλεφτεί με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, αναδεικνύουν την ανάγκη για ανάπτυξη συστηματικής αντιμετώπισης των νέων κινδύνων που εμφανίζονται στους εργασιακούς χώρους. Απαιτείται διαρκής αναζήτηση και εφαρμογή μέτρων στην κατεύθυνση της πρόληψης, της εναρμόνισης με το νομοθετικό πλαίσιο για την ΥΑΕ, της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και της θέσπισης ελάχιστων προδιαγραφών στους χώρους εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντική η συνεργασία με ειδικούς αρμόδιους φορείς αλλά και η συνεχής μελέτη νέων δεδομένων που προκύπτουν από την βιβλιογραφία ως στοιχεία πρωτογενούς τεκμηριωμένης έρευνας.

· Τη διάκριση
 «HIGHLY COMMENDED» του επιχειρηματικού κλάδου «NaturalResources & Mining» (Λατομεία & Εξόρυξη) για την υποψηφιότητα «Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001». Το βραβείο παρέλαβε η Γενική Διευθύντρια Ορυχείων, κα Όλγα Κουρίδου.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της στα θέματα αυτά μέσω της δέσμευσης της Διοίκησης, της συμμετοχής των εργαζομένων και τη συνεχή διαβούλευση, της διαρκούς αξιολόγησης και επανεξέτασης των μέτρων Υγείας & Ασφάλειας, της διαχείρισης της Υ&Α βάσει της διενέργειας εκτιμήσεων κινδύνου και της διαρκούς αναθεώρησης αυτών, της ενθάρρυνσης της αποτελεσματικής επικοινωνίας «από κάτω προς τα πάνω», της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων.

Το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, πιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001, αποτελώντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες της χώρας μας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εν λόγω Προτύπου.

Οι σημαντικές βραβεύσεις της ΔΕΗ στα Health & Safety Awards αποτελούν αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής της Εταιρείας και όλων των μέχρι σήμερα προσπαθειών προς τη δημιουργία Βιώσιμης Ανάπτυξης, που προϋποθέτει: επίτευξη μιας υγιούς και περιβαλλοντικά βιώσιμης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, νέες επενδύσεις, νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τους Έλληνες καταναλωτές, συνεχίζοντας μία μεγάλη πορεία και τιμώντας μία ιστορία 60 και πλέον χρόνων στον εξηλεκτρισμό της χώρας.

Στην υλοποίηση της στρατηγικής μας αλλά και σε κάθε μικρή ή μεγάλη επιτυχία της Εταιρείας – ειδικά μέσα στο δύσκολο περιβάλλον που ζούμε – τον κορυφαίο ρόλο διαδραματίζουν οι εργαζόμενοί μας. Οι δικές τους καθημερινές νίκες και αφοσίωση συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών μας, υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για τη χώρα και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Είναι καθήκον και προτεραιότητά μας να αναπτύσσουμε συνεχώς νέες πρακτικές, δράσεις και τεχνολογίες για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, με στόχο τη δημιουργία ακόμη πιο κατάλληλων και ασφαλών συνθηκών για αυτούς.

Ταυτόχρονα οφείλουμε να συνεχίσουμε την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους, μέσω διαρκούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, με στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη και την ποιότητα ζωής στην εργασία.

ΠΗΓΗ: http://haris-m.blogspot.gr/2015/10/health-safety-awards-2015.html?spref=fb