Εισφορά Αλληλεγγύης

Προκειμένου να υπάρχει ορθή και τεκμηριωμένη ενημέρωση των μελών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ μας σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα και «πληροφορίες» για δήθεν έκδοση αποφάσεως με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η εισφορά αλληλεγγύης των άρθρων 29 και 38 ν. 3986/2011, οι Νομικοί Σύμβουλοι μας γνώρισαν τα εξής:

  1. Απόφαση και δη τελεσίδικη, κατά της άνω εισφοράς (κατά τις διακρίσεις της) δεν έχει εκδοθεί από κανένα δικαστήριο, καθόσον είμαι σε θέση να γνωρίζω. Αντίθετα οι αρχικοί μνημονιακοί νόμοι και συγκεκριμένες διατάξεις του 3986/2011, έχουν κριθεί συνταγματικές, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με όλες τις δεσμευτικές συνέπειες που οι αποφάσεις αυτές μπορεί να έχουν σε μελλοντική κρίση των δικαστηρίων για όμοια θέματα.
  2. Η άνω εισφορά αφορά, η μεν του άρθρου 29, το συνολικό ετήσιο εισόδημα (μέχρι και τα εισοδήματα του 2014 που θα δηλωθούν το 2015), η δε του άρθρου 38 τις τακτικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις όλων των μισθοδοτούμενων υπάλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Ν.Π.Ι.Δ.
  3. Όμως: α) Καμία βιασύνη δεν χρειάζεται για κατάθεση αιτήσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ, δεδομένου ότι, ναι μεν διακόπτεται η παραγραφή, αλλά πρέπει παράλληλα ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει ατομική προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια με κόστος δυσανάλογο και να επωμιστεί ένα μακροχρόνιο ατομικό δικαστικό αγώνα, με, κατά την άποψή μου, μη αίσια έκβαση, δεδομένης και της δημιουργηθείσης νομολογίας του Σ.τ.Ε. β) Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εφόσον ανώτατο δικαστήριο της χώρας, κρίνει αντισυνταγματικές τις συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 3986/2011, κάτι για το οποίο συστήνουμε να αναμείνετε, υπάρχουν δυνατότητες δικαστικής διεκδίκησης.