Νόμος 4491 του 1966

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τον Ν.4491/66 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1/4.1.66, συνεστήθη ασφάλιση του προσωπικού της ΔΕΗ στον εργοδότη και καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του ασφαλιστικού αυτού συστήματος, το οποίο διαφέρει από τα άλλα «Ειδικά Ταμεία» του Ν.1676/91, γιατί δεν πρόκειται για «ίδιο» νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά για την ίδια την Επιχείρηση, η οποία ως εργοδότης του προσωπικού της ασκεί παράλληλα, μέσω μιας υπηρεσιακής της μονάδας (Δ/νση Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ), καθήκοντα ασφαλιστικού φορέα.

Βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος αυτού, η οποία και καταδεικνύει την ιδιαιτερότητα του, ήταν η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών δαπανών των ασφαλισμένων από τον εργοδότη.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4491/66, καθορίστηκαν οι πόροι της συσταθείσας με το νόμο αυτό ασφάλισης, οι οποίοι πέραν των εσόδων από διαδοχική ασφάλιση και εξαγορές χρόνου ασφάλισης, καθόριζαν ρητά μόνο το ύψος των εισφορών των ασφαλισμένων, ήτοι των μεν εργαζομένων στην επιχείρηση σε 8% των μηνιαίων αποδοχών τους και των συνταξιούχων σε ποσοστό 4% των συντάξεων τους.

Οι ως άνω εισφορές κάλυπταν τους Κλάδους Συντάξεων, υγείας και Πρόνοιας. Στη συνέχεια με το Π.Δ. 245/75 συγκροτήθηκε από 1.5.75 και Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης, για τον οποίο ορίστηκε ύψος εισφοράς εργαζομένου και εργοδότη σε ποσοστό 2,5% επί των μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων.

Όπως προαναφέρεται στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 7 του Ν.4491/66 δεν ορίστηκε ύψος εργοδοτικής εισφοράς, αλλά αντ' αυτής στην παρ.2 του άρθρου 46 του Ν.2084/92 ορίστηκαν τα εξής:

«Οι εν τη προηγούμενη παραγράφω καθοριζόμενοι πόροι περιέρχονται εις την ΔΕΗ, η οποία αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των δαπανών και των εν γένει υποχρεώσεων της δια του παρόντος νόμου συνιστώμενης ασφαλίσεως»

Με τις διατάξεις της παρ.2 του Ν.2084/92 τροποποιήθηκαν οι πιο πάνω ρυθμίσεις και πέραν της αύξησης του ποσοστού των εισφορών των εργαζομένων, καθορίστηκε πλέον και το ύψος της «οιονεί» εργοδοτικής εισφοράς, σε σχέση εργοδοτικής εισφοράς με εισφορά εργαζομένων 2 προς 1 για την κύρια σύνταξη και την υγεία, 1 προς 1 για την επικουρική σύνταξη και Ο προς 1 για το εφάπαξ βοήθημα.

Με αυτά τα δεδομένα η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε 22% (11% εργαζόμενοι) για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης, 4,5% (4,5% εργαζόμενοι) για τον Κλάδο Επικουρικής Σύνταξης, 5% (2,5% εργαζόμενοι) για τον Κλάδο Υγείας και μηδενική 0% (4% εργαζόμενοι) για τον Κλάδο Πρόνοιας.

Εξ' άλλου όμως στο εδάφιο δ της παρ.2 του άρθρου 46 του Ν.2084/92 της πιο πάνω διάταξης ορίστηκε ότι: «Η ΔΕΗ, ως εργοδότης των ασφαλισμένων στο ισχύον ασφαλιστικό σύστημα της, σε κάθε ημερολογιακό έτος, θα καλύπτει δαπάνες, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσό μεγαλύτερο των τριάντα πέντε δισεκατομμυρίων δραχμών (35.000.000) πέραν της οιονεί εισφοράς της ως εργοδότης».

Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 71 του Ν.2084/92 εκπονήθηκε και υποβλήθηκε στο ΥΠΕΚΑ, τον Ιούλιο του 1995 Αναλογιστική Μελέτη για τη λειτουργία του υπόψη Ασφαλιστικού Συστήματος της ΔΕΗ. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Αναλογιστικής αυτής Μελέτης προκύπτει ότι η αναλογιστική υποχρέωση που έχει αναλάβει η Επιχείρηση ως Ασφαλιστής του Προσωπικού της βάσει του Ν.4491/66 και των συναφών μεταγενέστερων Νόμων για τους ήδη συνταξιούχους και υπηρετούντες εργαζόμενους την 31.12.92 ανέρχεται σε 1,538 τρις. Όπως γίνεται κατανοητό αυτή η ασφαλιστική υποχρέωση λαμβάνεται και θα ληφθεί υπ' όψιν σε κάθε μελλοντική αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Επιχείρησης και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία της ΔΕΗ τις επόμενες δεκαετίες.

Αυτό έχει προβλεφθεί και στον νόμο 4491/66 ο οποίος ορίζει στο άρθρο 35 ότι: «Αι δια του παρόντος νόμου αναλαμβανόμενοι υπό της ΔΕΗ υποχρεώσεις, δια την ασφάλισιν του προσωπικού της, μεταβιβάζονται εις τους διαδόχους αυτής εις ην περίπτωσιν μεταβληθή καθ' οιονδήποτε τρόπον η νομική μορφή της ΔΕΗ».

Η σύγχυση που επέφερε ο Νόμος 2084/92 και η αντιφατικότητα των τότε επιχειρημάτων που αποδείχθηκαν με την εν λόγω αναλογιστική μελέτη, διαιωνίζουν μέχρι σήμερα κλίμα έντονης ανασφάλειας με αρνητικά αποτελέσματα στη λειτουργία της Επιχείρησης, ιδίως σήμερα που βρίσκεται στο στάδιο προσαρμογής της στα νέα δεδομένα της υπ.αριθμ.9692 οδηγίας της Ε. Ε.

Με την ρύθμιση του εδαφίου δ παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν.2084/92 τέθηκε ανώτατο όριο στην κάλυψη των ασφαλιστικών δαπανών του προσωπικού της ΔΕΗ, το οποίο είναι δραχμικό, δηλαδή μη αναπροσαρμοζόμενο.

Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια, με την διαχρονική εξέλιξη των ασφαλιστικών μεγεθών και το αμετάβλητο του ποσού αυτού, να έχει ανακύψει ζήτημα υπέρβασης του στο έτος 1997, εξού και η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος.

Η προτεινόμενη με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση λύση, αίρει παντελώς την οριοθέτηση της κάλυψης των ασφαλιστικών δαπανών, με την άρση του ανώτατου ορίου και επαναφέρει το καθεστώς της πλήρους κάλυψης των συναφών δαπανών από τον εργοδότη. Η λύση αυτή παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

Είναι συμβατή προς την ιδιαιτερότητα της ασφάλισης στο εργοδότη.

Δεν δημιουργεί ασφαλιστικά αδιέξοδα, όπως αυτό συμβαίνει με την ισχύουσα διάταξη, όπου ενώ στον Ν/2084/92 π.χ. στα άρθρα 51, 54, 66 κ.α (σε συνδυασμό με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας ΔΕΗ), ορίζεται ρητά το ύψος των επί μέρους ασφαλιστικών παροχών, το συνολικό ετήσιο μέγεθος των παροχών αυτών περιορίζεται στο ανώτατο όριο του άρθρου 46 του ιδίου Νόμου, με συνέπεια να ανακύπτει το ερώτημα ποιες επί μέρους παροχές θα περικοπούν κατά το χρονικό σημείο της υπέρβασης του ορίου και βάσει ποιας διάταξης νόμου.

Ρυθμίζει οριστικά το ζήτημα, ώστε να μην ανακύπτει μελλοντικά ανάγκη αναπροσαρμογής του ανώτατου ορίου.

Στην προκείμενη περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση του ποσού της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ασφαλιστικές παροχές που θα καλύπτει η ΔΕΗ, ελέγχεται από το όλο πλέγμα των διατάξεων του Ν. 2084/92, ο οποίος όπως είναι γνωστό ενιαιοποίησε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών αυτών.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται το δωδέκατο άρθρο στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου και των θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις» να αντικατασταθεί με την παρούσα τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 12

Η διάταξη του εδαφίου δ της παρ.2 του άρθρου 46 του Ν. 2084/92 αντικαθίσταται από της ισχύος του παρόντος, ως ακολούθως:

«Η ΔΕΗ ως εργοδότης των ασφαλισμένων στο ισχύον ασφαλιστικό σύστημα της και πέραν της οιονεί εισφοράς της ως εργοδότης αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση, την πλήρη κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών και υποχρεώσεων της, που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα για την ασφάλιση του προσωπικού της νομοθεσία».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημήτρης Πιπεργιάς

Γιάννης Κουράκης

Κίμωνας Κουλούρης