ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ

Το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ ψήφισε ομόφωνα τα παρακάτω :

1. Τη θέσπιση πλαισίου απασχόλησης εργαζομένων με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση της τεχνολογίας (τηλεργασία), το οποίο θα εφαρμοσθεί πολιτικά στην Εταιρία, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, μέχρι να συνομολογηθεί με σχετικό όρο στη επόμενη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας :

 

1.1 Τηλεργασία δύναται να παρέχουν οι εργαζόμενοι της Εταιρίας που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου), όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής, καθώς και τα στελέχη της Εταιρίας.

1.2 Η δυνατότητα της απασχόλησης με τηλεργασία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που, για την προστασία της δημόσιας υγείας, επιβάλλεται από την Πολιτεία με την λ’ηψη εκτάκτων και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέτρων, παρέχεται κατόπιν πρότασης είτε της Εταιρίας, είτε του εργαζομένου και σύμφωνα αμφοτέρων. Η τηλεργασία εφαρμόζεται συνδυαστικά με απασχόληση στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατή με τη φύση, τη θέση εργασίας και το αντικείμενο απασχόλησης.

1.3 Η τηλεργασία θα παρέχεται αποκλειστικά από την κατοικία του εργαζομένου, με συμφωνημένο ωράριο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος τέλει υπό την ευθύνη, εποπτεία και έλεγχο του Προϊσταμένου του. Ο Προϊστάμενος, σύμφωνα με τον εργαζόμενο που θα απασχοληθεί με τηλεργασία, καθορίζει την οργάνωση του χρόνου εργασίας του μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων, των κανονισμών των ρυθμίσεων της Εταιρίας, ενώ ο όγκος εργασίας και τα κριτήρια απόδοσής του, πρέπει να είναι αντίστοιχα προς εκείνα των εργαζομένων που εργάζονται εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

1.4 Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς της απασχόλησης και εν γένει τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου, αλλά μεταβάλλει τον τρόπο και τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας. Οι απασχολούμενοι με τηλεργασία εργαζόμενοι υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και απολαμβάνουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα, που ισχύουν για τους εργαζόμενους που απασχολούνται εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρίας και προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις κανονιστικές και λοιπές ρυθμίσεις της Εταιρίας.

1.5 Η Εταιρία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα (ιδίως σε σχέση με το λογισμικό) για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων (προσωπικών και εταιρικών), που χρησιμοποιούνται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τον εργαζόμενο που απασχολείται με τηλεργασία, ο δε εργαζόμενος δεσμεύεται έναντι της Εταιρίας εγγράφως για την τήρηση και προστασία των δεδομένων αυτών, κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας. Ειδικότερα, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1.6 Η Εταιρία παρέχει στον εργαζόμενο που απασχολείται με τηλεργασία, τον αναγκαίο εξοπλισμό και αναλαμβάνει τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και τις δαπάνες απώλειας και ζημιάς αυτού.

1.7 Η Εταιρία ευθύνεται για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του εργαζομένου που απασχολείται με τηλεργασία κατ’ οίκον με το συμφωνηθέν ωράριο.

1.8 Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με τηλεργασία, έχουν την ίδια πρόσβαση στην κατάρτιση και στις δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης και υπόκεινται στο ίδιο κανονιστικό πλαίσιο αξιολόγησης με τους απασχολούμενους εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

2. Την κατάρτιση ανά ΒΟΚ, μητρώου εργαζομένων που δύναται, με βάση τη φύση, τη θέση εργασίας και το αντικείμενο απασχόλησης, να απασχοληθούν με τηλεργασία.

3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως εκδώσει η σχετική απόφαση αναλυτικής εφαρμογής της πολιτικής απασχόλησης με τηλεργασία.

Σημείωση: Αποτελεί και σύμφωνη γνώμη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.