ΧΡΗΣΙΜΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

TMHMA ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κίτρινου) φωσφόρου εις την Βιομηχανία των πυρείων (διεθνής σύμβαση Βέρνης)

Ν.2273/20, ΦΕΚ 145/Λ/20

 

Περί κωδικοποιήσεως των περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών διατάξεων.

ΒΔ. 25/8/20, ΦΕΚ 200/Λ/20

Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων

Π.Δ. 22/12/33, ΦΕΚ 406/Α/33

Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσιν

Ν.158/75,ΦΕΚ 189/Α/Α/75

Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π.Δ. περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων

Π.Δ. 17/78,ΦΕΚ 3/Α/78

Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασθενείας του ΙΚΑ

ΥΑ 12/2/79, ΦΕΚ 132/79

Περί μέτρων Ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

Π.Δ. 778/80, ΦΕΚ 193/Α/80

Κανονισμός μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών

ΥΑ ΙΙ-5η/Φ/17402, ΦΕΚ 931/Β/84

Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων

Ν.1568/85, ΦΕΚ 177/Α/85

Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμπλήρωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των συμβουλίων της 20.3.1978 και 6.4.1976

ΚΥΑ 72751/3054, ΦΕΚ 665/Β/85

Εμποτιστικά ξύλου CCAκαι  CCB

YA 193066/85, FEK 831/B/85

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση

ΥΑ Β/19338/1944, ΦΕΚ 624/Β/87

Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία

Π.Δ. 70α/88, ΦΕΚ 31/Α-150

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων

Π.Δ. 71/88, ΦΕΚ 32/Α/88

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών

ΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΦΕΚ 756/Β/93

Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ

Π.Δ. 395/94, ΦΕΚ 220/Α/94

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ

Π.Δ. 396/94,ΦΕΚ 220/Α/94

Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ

Π.Δ. 397/94, ΦΕΚ 221/Α/94

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/270/ΕΟΚ

Π.Δ. 398/94, ΦΕΚ 221/Α/94

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/394/ΕΟΚ

Π.Δ. 399/94, ΦΕΚ 221/Α/94

Περί του χρόνου ειδίκευσης Ιατρών για απόκτηση ειδικότητας

Π.Δ. 415/94, ΦΕΚ 236/94

Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία κι επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/546/ΕΟΚ

ΥΑ 378/94, ΦΕΚ 705/Β/94

Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ

Π.Δ. 105/95, ΦΕΚ 67/Α/95

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ

Π.Δ. 186/95, ΦΕΚ 97/Α/95

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ

Π.Δ. 16/96, ΦΕΚ 10/Α/96

Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ" (97Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 174/97 (150Α) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής.

Π.Δ. 15/99, ΦΕΚ 9/Α/99

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ

Π.Δ.88/99, ΦΕΚ 94/Α/99

Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 " Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας  για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ " (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/65/ΕΚ του Συμβουλίου.

Π.Δ. 89/99, ΦΕΚ 94/Α/99

Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανωτάτων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 "Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους" (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (34/Α)

ΠΔ 90/99, ΦΕΚ 94/Α/99

Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Π.Δ. 95/99, ΦΕΚ 102/Α/99

Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Π.Δ. 136/99, ΦΕΚ 134/Α/99

Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96 "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" (11Α) και του Π.Δ. 70α/88 "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία"(31Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.175/97 (150/Α)

Π.Δ.159/99, ΦΕΚ 157/Α/99

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/94 "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/394/ΕΟΚ" (221/Β) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου.

Π.Δ. 127/2000, ΦΕΚ 111/Α/2000

Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες (82/501/ΕΟΚ), 87/216/ΕΟΚ [Τρ. ΑΠ 77119/4607/532/Β]

ΚΥΑ 18187/272/8, ΦΕΚ 26/Β/88

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και Γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85

Π.Δ. 294/88, ΦΕΚ 138/Δ/88

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές- βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών

ΥΑ 7755/160/88, ΦΕΚ 241/Β/88

Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα

Π.Δ. 225/89, ΦΕΚ 106/Α/89

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ

ΥΑ 1197/89, ΦΕΚ 567/Β/89

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και/ή ορισμένων δραστηριοτήτων

ΥΑ 131099/89, ΦΕΚ 930/Β/89

Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων [Τρ. Π.Δ. 49/991/(180Α)]

Π.Δ. 31/90, ΦΕΚ ΙΙ/Α/90

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188 ΕΟΚ

Π.Δ. 85/91, ΦΕΚ 38/Α/91

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές

Π.Δ. 377/93, ΦΕΚ 160/Α/93

Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών, σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ

ΥΑ Β4373/1205/9, ΦΕΚ 187/Β/93

Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης

ΥΑ 15177/Φ17.4, ΦΕΚ 665/Β/93

Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου

ΥΑ 14165/Φ17.4, ΦΕΚ 673/Β/93