Νόμος 4052 του 2012

Εφαρμογή του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’) ως προς τις διατάξεις που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και υγείας των προσωρινά απασχολούμενων

Μάι.15, 2012 σε Νομοθετικές διατάξεις

οικ.9086/49/4.5.2012 εγκύκλιος Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Σκοπός
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οι κυριότερες επισημάνσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4052/2011 (ΦΕΚ 41/Α’) «
Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις», με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων για τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ).

2. Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 116, 117, 124 και 125

- Άρθρο 116(δ)
Σε πρώτη εφαρμογή της αναφερόμενης στον νόμο εξουσιοδοτικής διάταξης, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση 15526/1994 (ΦΕΚ 1295/Β’) «
Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης», η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

- Άρθρα 117 παρ. 2, 124 παρ. 3
Οι διατάξεις παραμένουν ως είχαν στον προγενέστερο Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α’) «
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

- Άρθρο 125
Το άρθρο συνοψίζει τις κυριότερες προϋπάρχουσες και νέες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και υγεία των προσωρινά απασχολούμενων. Αναλυτικά:
Παρ. 1:Επαναλαμβάνεται αυτούσια προηγούμενη διάταξη του Ν.3846/2010, με την οποία καθορίζεται η κατανομή ευθυνών ως προς την ασφάλεια και υγεία του μισθωτού και το εργατικό ατύχημα.
Παρ. 2:Προσδιορίζονται για πρώτη φορά, αναλυτικά, οι υποχρεώσεις της ΕΠΑ στο πλαίσιο ευθυνών της.
Περ. α’:Προβλέπεται, ειδικά για τις ΕΠΑ, η υποχρέωση για απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και Ιατρού Εργασίας (I.E.), ανεξάρτητα του αριθμού εργαζομένων που απασχολούν.
Περ. β’:Καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας σε 0,4 ώρες ανά εργαζόμενο ετησίως και παράλληλα προβλέπεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερος των εβδομήντα πέντε (75) ωρών.
Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης προκύπτει από τον αριθμό των εργαζομένων της ΕΠΑ και σε συνάρτηση με τον, κατά περίπτωση, απαιτούμενο χρόνο, προκειμένου να ανταποκριθεί η ΕΠΑ στις, από τον νόμο, προβλεπόμενες υποχρεώσεις της (π.χ. ειδικά ο χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας υπολογίζεται από τον χρόνο που απαιτείται για την κλινική εξέταση κάθε εργαζόμενου, τυχόν επιπλέον εξετάσεις, καταχώριση στοιχείων κ.λπ.). Ο αριθμός των εργαζομένων της ΕΠΑ περιλαμβάνει τόσο τους εργαζόμενους που απασχολούνται για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της ΕΠΑ, όσο και τους μισθωτούς που διαθέτει σε έμμεσους εργοδότες.
Περ. γ’:Τα σχετικά στοιχεία, ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, η κατανομή του χρόνου αυτού κ.λπ., αναγράφονται στους πίνακες προσωπικού που κατατίθενται από την ΕΠΑ στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
Περ. δ’:Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας ισχύουν οι σχετικές προβλέψεις του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α’).
Περ. ε’:Αναφέρεται ότι τόσο για την υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας όσο και για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ετήσιου χρόνου απασχόλησης ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας από τον έμμεσο εργοδότη, προστίθεται στον αριθμό των εργαζομένων του έμμεσου εργοδότη και ο αριθμός των μισθωτών της ΕΠΑ που αυτός απασχολεί.
Περ. στ’:Καθορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας από τον έμμεσο εργοδότη (δηλαδή όταν ο συνολικός αριθμός εργαζομένων είναι μικρότερος του 50), η ΕΠΑ μέσω του ιατρού εργασίας της έχει την ευθύνη παρακολούθησης της υγείας των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών που διαθέτει.
Περ. ζ’:Ως προς τις αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας, ισχύουν οι σχετικές προβλέψεις του ΚΝΥΑΕ και ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και εκπαίδευση των μισθωτών, σχετικά με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας που πρόκειται να απασχοληθούν.
Περ. η’:Τονίζεται η απαίτηση για συστηματική συνεργασία της ΕΠΑ και του έμμεσου εργοδότη, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία των προσωρινά απασχολούμενων.
Περ. θ’:Επισημαίνεται ότι οι λοιπές, σχετικές με την ασφάλεια και υγεία, διατάξεις ισχύουν και για τους προσωρινά απασχολούμενους.
Περ. ι’:Προσδιορίζονται οι κατά περίπτωση διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του ΚΝΥΑΕ που επιβάλλονται στην περίπτωση παραβάσεων για την ασφάλεια και υγεία του παρόντος άρθρου.